Държавни институции и международни организации

Държавни институции

 • Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД)
  sacp.government.bg
 • Национална телефонна линия за деца 116 111
  116111.bg
 • Президент на Република България
  www.president.bg
 • Народно събрание
  www.parliament.bg
 • Министерски съвет на Република България
  www.government.bg
 • Министерство на вътрешните работи
  www.mvr.bg
 • Институт по психология
  www.psychology.mvr.bg
 • Министерство на външните работи
  www.mfa.government.bg
 • Министерство на правосъдието
  www.justice.government.bg
 • Министерство на труда и социалната политика
  www.mlsp.government.bg
 • Министерство на образованието и науката
  www.mon.bg
 • Министерство на културата
  www.mc.government.bg
 • Министерство на здравеопазването
  www.mh.government.bg
 • Държавна агенция за младежта и спорта
  mpes.government.bg
 • Агенция за социално подпомагане
  www.asp.government.bg
 • Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”
  www.gli.government.bg
 • Държавна агенция за бежанците
  www.aref.government.bg
 • Национален статистически институт
  www.nsi.bg
 • Национален комитет по профилактика на СПИН и полово предавани болести
  www.aids-bg.com
 • Национален съвет по наркотични вещества
  www.ndc.government.bg
 • Национален център по обществено здраве и анализи
  ncphp.government.bg
 • Съвет за електронни медии
  www.cem.bg
 • Комисия за защита на конкуренцията
  www.cpc.bg
 • Национален съвет по етническите и демографските въпроси
  www.nccedi.government.bg
 • Народна библиотека “Св. Св. Кирил и Методий”
  www.nationallibrary.bg

Международни организации

Български неправителствени организации

Организации с издаден, отказан или отнет лиценз:

http://sacp.government.bg/bg/licenzirane/registri/