Често задавани въпроси

Моля, прочетете най-често задаваните въпроси преди да отправите своето запитване

Кои са принципите на Конвенцията за правата на детето на ООН?

Четирите принципа на КПД на ООН – гарантиране на правата на децата, без каквато и да е дискриминация (чл. 2), най-добрият интерес на детето е от първостепенно значение (чл. 3), правото на живот, оцеляване и развитие (чл. 6) и правото на детето да участва във всички важни за него процедури и въпроси (чл. 12).

Кой може да защити твоите права?

Държавната агенция за закрила на детето, дирекция „Социално подпомагане“, Министерство на вътрешните работи, кметът на общината, в която живееш, твоите учители, твоят лекуващ лекар…

Кои са органите за закрила?

Държавна агенция за закрила на детето, дирекции „Социално подпомагане“, министърът на труда и социалната политика, министърът на вътрешните работи, министърът на външните работи, министърът на здравеопазването, министърът на образованието и науката, министърът на правосъдието, министърът на културата и кметовете на общините.

Какво е НТЛД 116 111, как и кога да я използваш?

Националната телефонна линия за деца – 116 111 предлага информиране, консултиране и помощ за деца. Тя ползва хармонизиран общоевропейски номер 116 111 и е денонощна и безплатна, както от стационарни, така и от мобилни телефони на територията на страната.

На линията имаш възможност да разговаряш със специално подбрани и обучени специалисти (детски и клинични психолози, социални педагози, социални работници) за нещата, които те тревожат и да получиш емоционална подкрепа, както и да обсъдиш възможни решения за своите затруднения.

Споделеното на телефон 116 111 остава поверително. Единствено ако си в опасност, ние бихме ползвали информацията, която ни даваш, за да осигурим помощ, но първо ще обсъдим това с теб. Ако си в беда, ако някой те наранява, за нас е важно това да не продължи и ти да получиш помощ и закрила. Само в такива случаи бихме съобщили някои неща, свързани с теб, на други специалисти, които могат да помогнат.

Освен за деца, линията е на разположение и за родители, както и за други пълнолетни лица, които желаят да споделят за проблем, свързан с дете, или да подадат сигнал за дете в риск.

Какво е дискриминация?

Най-общо дискриминацията е нееднакво отношение към различни хора или групи от хора въз основа на определени техни признаци: напр. пол, раса, народност, етническа принадлежност, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние. Нееднаквото отношение се изразява в ограничаване на правата или предоставяне на права и предимства, които не са признати за останалите. Дискриминацията е нарушение на твоите основни конституционни права и е забранена.

Какво е насилие?

Всякакви форми на физическа и/или емоционална злоупотреба, сексуално насилие, занемаряване или нехайно отношение, експлоатация с търговска или с друга цел, които водят до реално или потенциално увреждане на здравето на детето, заплаха за оцеляването и развитието му или унижаване на достойнството.

Кога едно дете е в риск?

Дете в риск е това:

 • чиито родители са починали, неизвестни, лишени от родителски права или чиито родителски права са ограничени, или детето е останало без тяхната грижа;
 • което е жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно или унизително отношение или наказание в или извън семейството му;
 • за което съществува опасност от увреждане на неговото физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие;
 • което страда от увреждания, както и от труднолечими заболявания, констатирани от специалист;
 • за което съществува риск от отпадане от училище или което е отпаднало от училище.

Какво представлява системата за закрила на детето?

Това е системата от законодателни, административни и други мерки за гарантиране правата на всяко дете.

Какво е полицейска закрила?

Полицейската закрила е спешна мярка, предоставена на дете от полицейските органи, служещи в районните полицейски управления (РПУ) в Столична дирекция “Полиция” (СДП) и областните дирекции “Полиция” (ОДП). Полицейска закрила се предоставя, когато детето е обект на престъпление, има непосредствена опасност за живота или здравето на детето, има опасност детето да бъде въвлечено в извършването на престъпление, детето е изгубено или е в безпомощно състояние, детето е останало без надзор. Полицейската закрила се предоставя по искане на самото дете, родител или лице, на което е възложено изпълнението на родителските функции, социален работник в дирекция “Социално подпомагане”, представител на общинската администрация или член на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, полицейски орган, прокуратурата, съда. Полицейската закрила се предоставя за не повече от 48 часа.

Какво е приемно семейство?

В приемно семейство се настанява дете в риск с цел отглеждане и възпитание в семейна среда, след изчерпване на възможностите за настаняване при близки или роднини на биологичното семейство. Настаняването в приемно семейство е една от  мерките за закрила съгласно Закона за закрила на детето.  Приемната грижа е социална услуга, която е създадена, за да подкрепя детето.

Приемното семейство може да се състои от двама съпрузи или отделно лице, при което се настанява дете за отглеждане. Съпрузите или лицето от приемното семейство не са носители на родителските права и задължения. Регионалната дирекция за социално подпомагане поддържа регистър на утвърдените приемни семейства.

Къде мога да бъда настанен, при необходимост от закрила?

Ако детето се нуждае от закрила, то може да бъде подкрепено чрез следните действия:

съдействие, подпомагане и услуги в семейна среда, настаняване в семейство на роднини или близки, осиновяване, настаняване в приемно семейство, предоставяне на социални услуги – резидентен тип, настаняване в специализирана институция, полицейска закрила, специализирана закрила на обществени места, информиране за правата и задълженията на децата и родителите, осигуряване на превантивни мерки за сигурност и защита на детето, осигуряване на правна помощ от държавата, специални грижи за децата с увреждания, вземане на временни мерки за закрила на дете в случаите и при условията на чл. 12 от Хагската Конвенция (Конвенцията за компетентността, приложимото право, признаването, изпълнението и сътрудничеството във връзка с родителската отговорност и мерките за закрила на децата, съставена в Хага на 19 октомври 1996 г.).

Настаняването на детето извън семейството се налага като мярка за закрила след изчерпване на всички възможности за съдействие и подкрепа в семейството.

Какво е специализирана институция за деца?

„Специализирани институции“ са домове пансионен тип за отглеждане и възпитание на деца, в които те са трайно отделени от своята домашна среда. Настаняването в специализирана институция за деца е мярка за закрила, която се предприема само в случаите, когато са изчерпани възможностите за оставане на детето в семейна среда.

Какво е грижа?

Това е съвкупност от всички действия, произтичащи от правата и задълженията на родителите, настойниците, попечителите и лицата, при които детето живее по силата на друго законно основание, за гарантиране на неговите права и защита на неговите интереси.

Какво е детска порнография?

Ако дете бъде използвано за участие в запис на визуални и/или аудио материали, които представят сексуални сцени, с цел доставяне на сексуално удоволствие у ползващия материалите. Детската порнография включва производството, разпространението, както и ползването на тези материали.

Какво е детска проституция?

Ако дете вземе участие в сексуален акт или друго сексуално действие, в замяна, на което получи пари, храна, облекло, място за живеене, наркотици или други облаги.

Какво е "Непридружено дете-чужденец, търсещо международна закрила"?

Всяко дете, което не е български гражданин или не е гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, както и дете, което не се разглежда като гражданин на нито една държава в съответствие с нейното законодателство, което е потърсило закрила на територията на Р България. Непридружено дете-чужденец е това, което се намира на територията на Република България и не е придружено от свой родител или друго пълнолетно лице, което отговаря за него по силата на закон или обичай.

Какво е експлоатация?

Ако някой те принуждава да проституираш или оказва над теб друг тип сексуална принуда, както и принудителен труд или услуги, робство или подобни на робство практики, принуждава те към подчинение или те заплашва с отнемане на органи от собственото ти тяло.

Какво е злоупотреба?

Най-често това са повтарящи се ситуации, при които родителите на детето, настойниците или попечителите нанасят физически или емоционални травми, чрез побои, телесни наказания, непрекъснати унижения или сексуален тормоз.

Кое дете е отделено от своето семейство и/или близък, който да се грижи за него?

Отделени от семействата си деца са „деца” съгласно определението в член 1 от Конвенцията, които са отделени от родителите си или от основното лице, полагало за тях грижи по силата на закон или на обичай, но не непременно от други роднини. Следователно това могат да се деца, придружавани от други възрастни членове на семейството.

Какво е сексуална злоупотреба с деца?

Ако възрастен или дете осъществи сексуални контакти с дете. Тези контакти могат да бъдат реализирани като спрямо детето се използва сила, измама, подкупи, заплахи или шантаж. Сексуалната злоупотреба може да бъде физическа, словесна или емоционална.

Тя включва:

 • Докосване и милване на половите органи на детето;
 • Сексуални целувки;
 • Осъществяване на полов контакт;
 • Излагането на показ пред деца на сексуални действия, извършвани от възрастни, на порнографски филми или фотографии;
 • Коментари със сексуален подтекст на тялото, които карат детето да се чувства неудобно;
 • Принуждаване на детето да позира, да се съблича или да се държи сексуално на филми или на живо.

Какво е сексуално насилие?

Всяко сексуално действие, което се осъществява против волята на детето или е извършено без употребата на сила, но върху деца със специални нужди, които не могат да изразят своето несъгласие.

Какво е трафик на деца?

В случаите, при които незаконно дете е транспортирано или продададено в рамките на дадена държава или извън нея, за каквато и да било цел. В замяна на това човек или група от хора получават финансови или друг вид възнаграждения. Съществува така наречения “секс-трафик”, който представлява търговия на деца с търговски, сексуални цели. Това може да се осъществява през границите на отделните държави, както и в рамките единствено на една държава, от град към град или от селски към други населени места.

Какво е най-добър интерес на детето?

„Най-добър интерес на детето“ е преценка на:

 • желанията и чувствата на детето;
 • физическите, психическите и емоционалните потребности на детето;
 • възрастта, пола, миналото и други характеристики на детето;
 • опасността или вредата, която е причинена на детето или има вероятност да му бъде причинена;
 • способността на родителите да се грижат за детето;
 • последиците, които ще настъпят за детето при промяна на обстоятелствата;
 • други обстоятелства, имащи отношение към детето.

За кои деца работи ДАЗД?

Държавната агенция за закрила на детето е основният координиращ орган, грижещ се за правата и задълженията на децата на Република България. Държавната агенция за закрила на детето работи за всички български деца, като не се влияе от тяхното местонахождение както и за деца чужденци, които се намират в България.

Какво е детско участие?

Детското участие е един от основните четири принципа на Конвенцията за правата на детето на ООН, децата имат право на мнение, както и да участват активно във взимането на решения, които касаят техните интереси и начин на живот. Участието на децата е уредено в член 12 на Конвенцията: „Държавите-страни по Конвенцията осигуряват на детето, което може да формира свои собствени възгледи, правото да изразява тези възгледи свободно по всички въпроси, отнасящи се до него, като на тях следва да се придава значение, съот-ветстващо на възрастта и зрелостта на детето“. Детското участие може да касае взимането на лични решения и/или обществени.

Детското участие  има различни форми.  То може да бъде консултативно – такова е, когато възрастните търсят мнението на децата по различни въпроси, които ги засягат, интересуват се от техните виждания, желания или притеснения. Участието може да бъде в сътрудничество –  когато възрастните включват децата в конкретни програми и дейности. Участието може също така да бъде водено от децата, когато самите те инициират някакво действие.

Какво е "Дете с изявени дарби"?

“Дете с изявени дарби” е дете, което е показало трайни способности и постижения в областта на науката, изкуството или спорта, надвишаващи постиженията на неговите връстници.

Какво е превенция?

“Превенция” е закрила на детето чрез информиране, съдействие, подпомагане и услуги.

Какво е реинтеграция?

“Реинтеграция” е процес на трайно връщане на детето от настаняване извън семейството в биологичното семейство или осиновяването му.

Какво е „семейна среда“?

“Семейна среда” е биологичното семейство на детето или семейството на осиновителите, бабата и дядото или близките на детето, или приемно семейство, при което то се настанява.

Попитай ни!

Ако не открихте отговор на своя въпрос

Изпрати